Languages

  • Srpski
  • English
GRAĐEVINSKI
MATERIJALI I KONSTRUKCIJE
ČASOPIS ZA ISTRAŽIVANJA U OBLASTI MATERIJALA I KONSTRUKCIJA

 

Naslovna

 

  Godina: 2019
  Broj: 3
  Strana: 89
  UDK: 06.055.2:62-03+620.1+624.001.5(497.1)=861
  ISSN 2217-8139 (Print) 
  ISSN 2334-0229 (Online)

 

 

 

Objavljeni Naučni Radovi

OBEZBEĐENJE LOKALNE DUKTILNOSTI ARMIRANOBETONSKIH ELEMENATA PREMA EVROKODU 8 – KOEFICIJENT UTEZANJA

Ivan Milićević, mast.inž.građ., asistent - student doktorskih studija |
Ivan Ignjatoavić, profesor dr |
Miloš Vulinović, mast.inž.građ., |

REHABILITACIJA ARMIRANOBETONSKIH (AB) KONSTRUKCIJA U SEIZMIČKIM USLOVIMA KORIŠĆENJEM TRADICIONALNIH I INOVATIVNIH MATERIJALA

Artur Roshi, PhD student-IZIIS-Skopje,Master of science |
Golubka Nechevska-Cvetanovska, Professor Doctor, PhD |

METOD ODREĐIVANJA NOSIVOSTI ZONE OJAČANJA (VUTA) IZRAĐENIH OD IPE TOPLO VALJANIH PROFILA

Marin Vassilev, |

ISPITIVANJE INTEGRITETA ŠIPOVA: TESTIRANJE I ANALIZA REZULTATA

Dr Mladen Ćosić |
Mr Kristina Božić-Tomić |
Dr Nenad Šušić |

VEROVATNOĆA I DETERMINIZAM U UPRAVLJANJU MOSTOVIMA

Bojidar Yanev, Dr. Sc., P. E., Adjunct Professor |

NELINEARNA SEIZMIČKA ANALIZA AB OKVIRNIH KONSTRUKCIJA SA ZIDNOM ISPUNOM

Dipl. Eng. Emin Mahmud, PhD Student |
Prof. Dr. Eng. Zdravko Bonev |
Assoc. Prof. Dr. Eng. Emad Abdulahad |

POREĐENJE PONAŠANJA TANKIH CILINDRIČNIH I KONUSNIH LJUSKI OD UGLJENIČNOG I NERĐAJUĆEG ČELIKA

Jelena Dobrić, dr, docent |
Milan Spremić, dr, docent |
Kristina Kostadinović Vranešević, mast. inž. građ |

Sponzori časopisa