Languages

  • Srpski
  • English
GRAĐEVINSKI
MATERIJALI I KONSTRUKCIJE
ČASOPIS ZA ISTRAŽIVANJA U OBLASTI MATERIJALA I KONSTRUKCIJA

 

Naslovna

 

  Godina: 2019
  Broj: 4
  Strana: 72
  UDK: 06.055.2:62-03+620.1+624.001.5(497.1)=861
  ISSN 2217-8139 (Print) 
  ISSN 2334-0229 (Online)

 

 

 

Objavljeni Naučni Radovi

NELINEARNA ANALIZA OKVIRNOG AB MOSTA FUNDIRANOG NA PLITKIM TEMELJIMA I NA ŠIPOVIMA

Alexander Iliev |
Dimitar Dimitrov |
Dimitar Stefanov, |

KOMPARATIVNA ANALIZA MODELA INTERAKCIJE TLA I LUČNOG MOSTA SA ZEMLJANOM ISPUNOM ZASNOVANIH NA MKE

Lena Mihova, Prof. PhD |
Doncho Partov, Prof. PhD |
Konstantin Kazakov, Prof. DSc |

JEDINJENJA ZA SPREČAVANJE KOROZIJE I ZA POVEĆANJE TRAJNOSTI PRETHODNO IZOLОVANIH CEVI

Aizada Kalmagambetova, candidate of technical sciences, docent |
Tatyana Bogoyavlenskaya, PhD Student |

NUMERIČKA SIMULACIJA PONAŠANJA UZORAKA OD LAKOAGREGATNOG BETONA U SLUČAJEVIMA LABORATORIJSKOG ISPITIVANJA

Vladimir Živaljević, mast. inž. građ. – asistent |
Profesor dr Vlastimir Radonjanin, dipl. inž. građ. |
Docent dr Ivan Lukić, dipl. inž. građ. |
Profesor dr Dušan Kovačević, dipl. inž. građ. |

OBEZBEĐENJE LOKALNE DUKTILNOSTI ARMIRANOBETONSKIH ELEMENATA PREMA EVROKODU 8 – KOEFICIJENT UTEZANJA

Ivan Milićević, mast.inž.građ., asistent - student doktorskih studija |
Ivan Ignjatoavić, profesor dr |
Miloš Vulinović, mast.inž.građ., |

REHABILITACIJA ARMIRANOBETONSKIH (AB) KONSTRUKCIJA U SEIZMIČKIM USLOVIMA KORIŠĆENJEM TRADICIONALNIH I INOVATIVNIH MATERIJALA

Golubka Nechevska-Cvetanovska, Professor Doctor, PhD |

Sponzori časopisa