Languages

  • Srpski
  • English
GRAĐEVINSKI
MATERIJALI I KONSTRUKCIJE
ČASOPIS ZA ISTRAŽIVANJA U OBLASTI MATERIJALA I KONSTRUKCIJA

 

Tematska oblast

U časopisu Materijli i konstrukcije štampaće se neobja­vljeni radovi ili članci i konferencijska saopštenja sa odre­đenim dopunama. Vrste priloga autora i saradnika koji će se štampati su: originalni naučni radovi, prethodna saopštenja, pregledni radovi, stručni radovi, prikazi objekata i iskustava (studija slučaja), kao i diskusije povodom objavljenih radova.

Sponzori časopisa